آموزش مدل رابطه ای بصورت پیشرفته و اختصاصی

relational-model-in-dbms-sql-database-2-638

تعریف

مدل رابطه ای  در سال 1970 توسط كاد ابداع شد. در مدل رابطه اي، هر موجوديت در قالب يك جدول نشان
گفته ميشود و بانكهاي اطلاعاتي كه بر اين اساس (relation) داده مي شود. به هر جدول، اصطلاحا يك رابطه
ناميده ميشود. دليل اين نامگذاري، (Relational Database) طراحي ميشوند، بانك اطلاعات رابطه اي
شباهت مفهوم جدولها با رابطه ها در رياضي است.

به مجموعه‌ای از چند مقدار که یک گزاره نما را تبدیل به یک گزاره درست می‌کنند تاپل گفته می‌شود. برای مثال سیاره x به دور ستاره y می‌چرخد یک گزاره نماست (گزاره پارامتری) که تاپل {خورشید=yناهید=x} یک گزاره صحیح در آن به وجود می‌آورد. رابطه دو بخش دارد بدنه و عنوان. بدنه رابطه مجموعه‌ای متناهی از تاپل هاست. عنوان رابطه مجموعه‌ای از چند ویژگی است که هر ویژگی دارای یک نام و یک نوع است. برای مثال در رابطه فوق عنوان دارای دو ویژگی است اولی به نام ستاره و از نوع کاراکتر (یا از نوع ستاره‌های عالم) و دومی سیاره و از نوع کاراکتر (یا نوع سیاره‌های عالم) به تعداد تاپل‌های رابطه کاردینالیتی، به تعداد ویژگی‌های عنوان درجه رابطه گفته می‌شود. از آنجا که این مفاهیم بر اساس نظریه مجموعه‌ها تعریف شده‌اند عضو تکراری (تاپل تکراری در بدنه و نام ویژگی تکراری در عنوان) غیر ممکن است و ترتیب آنها هم هیچ اهمیتی ندارد.

کلید

به تعدادی از ویژگی‌ها (زیر مجموعه‌ای از عنوان) که مقدار متناظر با آن در هر تاپل منحصر به فرد باشد کلید گفته می‌شود. مثلاً اگر در رابطه دانشجویان یک ویژگی به نام شماره دانشجویی وجود داشته باشد که مقدار آن برای هر دانشجو منحصر به فرد باشد آنگاه شماره دانشجویی کلید رابطه خواهد بود.

کلید خارجی زیرمجموعه‌ای است از عنوان که مقدار تمامی تاپل‌ها در آن بایستی با مقادیر موجود در رابطه‌ای دیگر تناظر داشته باشد. مثلاً در لیست وام‌های گرفته شده توسط دانشجویان فیلد شماره دانشجویی یک کلید خارجی است که بایستی با شماره‌های دانشجویی موجود در لیست دانشجویان تناظر داشته باشد.

تهی

برخی ویژگی‌های هر تاپل می‌توانند تهی باشند. تهی با کاراکتر بلانک و یا رشته‌ای به طول صفر فرق دارد و نشان دهنده این است که این فیلد هم اکنون وجود ندارد و یا اینکه مقدار فعلی آن برای ما نامعلوم است.

موارد آموزشی موجود 

 • ميدان (دامنه)
 • تعريف رابطه
 • ويژگيهاي رابطه
 • تست
 • كليد در مدل رابط هاي
 • (Superkey) ابر كليد
 • (candidate key) كليد كانديد
 • (Primary key) كليد اصلي
 • ضابطه هاي انتخاب
 • (Alternate key) كليد فرعي يا بديل
 • (Foreign key) كليد خارجي
 • بخش عملی
 • و…

رمز فایل :tvsoftware.ir