آموزش وابستگی های تابعی بصورت پیشرفته و اختصاصی

big_thumb

تعريف

فرض كنيد كه R يك متغير رابطه‌اي و A و B دو زيرمجموعه دلخواه از عنوان R باشند. مي‌گوييم B با A وابستگي تابعي دارد و چنين نمايش مي‌دهيم:

اگر و فقط اگر در هر مقدار ممكن از متغير رابطه‌اي R، به هر مقدار A فقط يك مقدار B متناظر باشد.

به بیان دیگر، اگر t1 و t2 دو تاپل متمایز از R باشند، در این صورت:

If t1.A = t2.A then t1.B = t2.B

مثال: رابطه STT را در نظر می گیریم:(STID کلید اصلی)

STT ( STID, STNAME, STLEV, STMJR, STDEID )

در این رابطه FD های زیر را داریم:

STID → STNAME

STID → STLEV

STID → STMJR

STID → STDEID

… …

این FD ها ناشی از کلید کاندید هستند.

ممکن است در این رابطه FD های دیگری هم باشد.

 

موارد آموزشی موجود 

  • وابستگی تابعی نا مهم
  • قواعد استنتاج آرمسترانگ
  • وابستگی تابعی تام(کامل)
  • مجموعه پوششی وابستگی های تابعی
  • مجموعه وابستگیهای تابعی کاهش ناپذیر
  • نمودار وابستگی های تابعی
  • بدست اوردن کلید کاندید
  • سوالات تستی وابستگی تابعی

رمز فایل :tvsoftware.ir