آموزش مدلسازي معنايي داده ها بصورت پیشرفته و اختصاصی

er-logo

توضیح :

داده هايي كه قرار است در پايگاه داده ذخيره شوند، ابتدا بايد با يك ديد سطح بالا از لحاظ معنايي و مفهومي
مدلسازي شوند. حاصل عمليات مدلسازي معنايي، ساختار منطقي بانك اطلاعات و در واقع همان شماي ادراكي
است.
مدلها و روشهاي مختلفي براي مدلسازي معنايي دادهها وجود دارند كه از معروفترين آنها مي توان از مدل
و تكنيك مدلسازي شيئي (UML) مدل زبان يكپارچه مدلسازي ،Niam مدل ،(ER) موجوديت- ارتباط
نام برد. (OMT) توسط فردي بنام چن پيشنهاد شد . اين مدل بمرور MIT در اواسط دهه 80 ميلادي در دانشگاه ER مدل
توسعه يافته) معروف شد. اما هنوز هم در خيلي جاها با همان نام ER) EER زمان پيشرفت كرد و كم كم به
از آن نام برده ميشود. در اين فصل به شرح كامل اين مدل مي پردازيم. ER
هم نموداري ER سه مفهوم اصلي وجود دارد كه عبارتند از: موجوديت، صفت و ارتباط . نمودار ER در مدل
يعني نوع ،ER و در واقع سه مفهوم اساسي مدل ER است براي مدلسازي معنايي دادهها بر پايه مدل
موجوديت، صفت و ارتباط را بصورت شماتيك نمايش ميدهد. قبل از هرچيز بهتر است با اين سه مف هوم آشنا
شويم.

موارد آموزشی موجود 

 • مدلER و نمودار ER
 • تعريف موجوديت
 • موجوديت مستقل و وابسته
 • تعريف صفت خاصه
 • انواع صفت خاصه
 • ارتباط
 • ماهيت ارتباط
 • حد ارتباط
 • شركت اجباري و اختياري در ارتباط
 • تبديل نمودارER به بانك اطلاعات رابطه اي
 • نمونه سوالات مدل ER
 • و…

رمز فایل :tvsoftware.ir