دانلود جزوه سرویس دهنده DNS و اصول مدیریت در شبکه

SNMP_Daemon_and_Client---Twitter

توضیحات:

در فصول گذشته به کرّات صحبت از آدرسهای
الگوهای زیر شبکه ، مورد بررسی قرار گرفتند و لیکن آدرسهائی که در دنیای واقعی
بعنوان آدرسهای اینترنت دیده میشود ، نمادی متفاوت و شبیه به مثالهای زیر دارد:
www.ibm.com
cs.ucsb.edu
آنچه مسلم است از آدرسهائی با قالب و ساختار بالا فقط بخاطر راحتی کاربرد و
سادگی در بخاطر سپردن استفاده شده است و قطعاً در هنگام برقراری یک ارتباط و
مبادلۀ داده ، این آدرسهای نمادین بایستی به معادلِ عددی آن یعنی عدد 32 بیتی
ترجمه شود؛ به این آدرسهای نمادین ” نام حوزه“ گفته میشود. بخاطر IP آدرس
آن تعویض شود؛ IP داشته باشید که آدرسهای نمادین فوق میتواند با مقدار آدرس
یعنی آدرسهای زیر نیز در دنیای اینترنت معتبرند ولی به دلیل سختی در به خاطر
سپردن و استفاده از آنها ، به ندرت استفاده میشود:
alavi@203.41.3.81
http://131.11.70.14
حال سوال اینجاست که وقتی ماشینی تمایل دارد دادههایی را به ماشین دیگری با
آدرس:
cs.rayan.ir
معادل با این آدرس نمادین IP بفرستد چگونه میتواند قبل از ارسال پیام ، آدرس
را پیدا کند در حالی که دهها میلیون از این گونه آدرسها روی اینترنت تعریف شده
اند.
به غیر از آدرسهای نمادین همانند مثالهای فوق ، ”شبکههای خودمختار“ میتوانند
برای ماشینهای خود از روشهای نامگذاری اختصاصی استفاده کنند. در این گونه
شبکهها یک ماشین میتواند دارای دو نام متفاوت باشد ، مثل :
kiti.cs.ucsb.edu
hpss_kiti_510
آدرس نمادین اول در کلّ شبکۀ اینترنت معتبر است ولی نام دوم فقط درون شبکهای
قابل شناسایی است که آن ماشین متعلق به آن است.

 

رمز فایل : tvsoftware.ir