مدلسازي معنايي داده ها بصورت پیشرفته و اختصاصی

آموزش مدلسازی معنایی داده ها بصورت پیشرفته و اختصاصی

مدلسازی معنایی داده ها بصورت پیشرفته و اختصاصی :

مدلسازی معنایی داده ها بصورت پیشرفته و اختصاصی : داده هایی که قرار است در پایگاه داده ذخیره شوند، ابتدا باید با یک دید سطح بالا از لحاظ معنایی و مفهومی

مدلسازی شوند. حاصل عملیات مدلسازی معنایی، ساختار منطقی بانک اطلاعات و در واقع همان شمای ادراکی
است.
مدلها و روشهای مختلفی برای مدلسازی معنایی دادهها وجود دارند که از معروفترین آنها می توان از مدل
و تکنیک مدلسازی شیئی (UML) مدل زبان یکپارچه مدلسازی ،Niam مدل ،(ER) موجودیت- ارتباط
نام برد. (OMT) توسط فردی بنام چن پیشنهاد شد . این مدل بمرور MIT در اواسط دهه ۸۰ میلادی در دانشگاه ER مدل
توسعه یافته) معروف شد. اما هنوز هم در خیلی جاها با همان نام ER) EER زمان پیشرفت کرد و کم کم به
از آن نام برده میشود. در این فصل به شرح کامل این مدل می پردازیم. ER
هم نموداری ER سه مفهوم اصلی وجود دارد که عبارتند از: موجودیت، صفت و ارتباط . نمودار ER در مدل
یعنی نوع ،ER و در واقع سه مفهوم اساسی مدل ER است برای مدلسازی معنایی دادهها بر پایه مدل
موجودیت، صفت و ارتباط را بصورت شماتیک نمایش میدهد. قبل از هرچیز بهتر است با این سه مف هوم آشنا
شویم.

موارد آموزشی موجود 

 • مدلER و نمودار ER
 • تعریف موجودیت
 • موجودیت مستقل و وابسته
 • تعریف صفت خاصه
 • انواع صفت خاصه
 • ارتباط
 • ماهیت ارتباط
 • حد ارتباط
 • شرکت اجباری و اختیاری در ارتباط
 • تبدیل نمودارER به بانک اطلاعات رابطه ای
 • نمونه سوالات مدل ER
 • و…
تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
مدلسازي معنايي داده ها بصورت پیشرفته و اختصاصی
امتیاز
51star1star1star1star1star