جزوه لایه واسط شبکه

دانلود جزوه لایه واسط شبکه

جزوه لایه واسط شبکه :

جزوه لایه واسط شبکه : در این فصل آن دسته از پروتکلهای شناخته شده و جهانی ، که در لایۀ واسط
تعریف شده ، بررسی خواهد شد. TCP/IP شبکه“ از مدل
برای انعطاف بیشتر در شبکۀ اینترنت ، که مجموعهای از عناصر غیرهمگن و
نامشابه را به هم پیوند زده ، این لایه بسیار باز و منعطف تعریف شده است ، یعنی
الزام ویژهای در بکارگیری سختافزار ارتباطی خاص و پروتکل ارتباطی معین ، در
این لایه وجود ندارد. ایستگاهی که تصمیم دارد به اینترنت متصل شود باید با
بهرهگیری از یک پروتکل ارتباطی معتبر و نرمافزار راهانداز مناسب ، به نحوی
دادههای خودش را به شبکه تزریق کند. بنابراین اصرار و اجبار خاصی در استفاده از
تعیین نشده است. TCP/IP یک استاندارد خاص در لایۀ اول از مدل
تقریباً در اکثر شبکههای محلی ، ماشینهای شبکه از یک کانال مشترک استفاده
میکنند.

شبکه های مجزا :

ولی معمولاً دو شبکۀ مجزا ، با استفاده از مسیریاب و خطوط نقطه به نقطه به یکدیگر متصل میشوند.

منظور از خطوط نقطه به نقطه خطوطی است که ارتباط
دو ماشین روبرو را برقرار میکنند و هیچ ماشین ثالثی در این کانال سهیم نیست. این
خطوط میتوانند خطوط اجارهای  ، خطوط تلفن معمولی ، کانالهای اختصاصی
مایکروویو و یا کانالهای ماهوارهای باشند. از آنجایی که تمام ارتباطات زیر شبکه ، از
طریق مسیریاب (یا مراکز سوئیچ سلول ۲) انجام میشود لذا هر یک از این مسیریابها
یک (یا تعدادی) خط اختصاصی با دیگر مسیریابها (یا سوئیچها) دارند که به این
خطوط اختصاصی در یک اصطلاح عام ، ”لینک“  گفته میشود.

بیشتر بخوانید :   جزوه طراحی یک پردازنده ساده

در ادامۀ این فصل ابتدا مسئلۀ خطا و چگونگی کشف آن را در دادهها مطرح
میکنیم و سپس مشخصات کانالهای فیزیکی مختلف را که مرتبط با لایۀ واسط شبکه
هستند ، به اختصار یادآوری مینماییم. سپس به معرفی پروتکلها و استانداردهای
تعریف شده در این لایه خواهیم پرداخت.

تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
جزوه لایه واسط شبکه
امتیاز
51star1star1star1star1star