جزوه مفاهیم شبکه های کامپیوتری

دانلود جزوه مفاهیم شبکه های کامپیوتری

جزوه مفاهیم شبکه های کامپیوتری : 

جزوه مفاهیم شبکه های کامپیوتری : امروزه پیشرفت و توسعۀ مرزهای دانش به گسترش شبکهای
گردآوری ، ، -IT- کامپیوتری وابسته شده است. هدف اصلی در ”فناوری اطلاعات“
سازماندهی و فرآوری دادهها و دانش پراکنده در سطح دنیا است به گونهای که بتوان از این
دانش گردآوریشده ، معرفت و دانش جدید تولید کرد. بالطبع مؤثرترین ابزار برای جمعآوری
، سازماندهی و پردازش دادههای پراکنده ، شبکههای کامپیوتری است.
شبکۀ کامپیوتری ، مجموعهای از کامپیوترهای ”مستقل“ است که به نحوی با یکدیگر
اطلاعات و داده مبادله مینمایند. در این تعریف کوتاه مفاهیم گرانباری نهفته است :
”استقلالِ“ کامپیوترها در یک شبکه بدان معنا است که هر ماشین میتواند حتی بدون
حضور در شبکه کار کرده و از شبکه فقط برای تبادل دادهها استفاده کند. با استناد به این
تعریف ، ماهیت شبکههای کامپیوتری از ”سیستمهای توزیع شده“  یا ”سیستمهای کامپیوتری.چندکاربرۀ بزرگ کاملاً تفکیک میشود.

در یک سیستم توزیع شده ، هر ایستگاه اگرچه کامپیوتری با سختافزار کامل محسوب میشود
ولی مستقل نیست. در این سیستمها یک ”وظیفۀ ویژه“  بین ایستگاهها تقسیمشده و هر ایستگاه
قسمتی از آن را انجام میدهد. مجموعۀ پردازشی که کل ایستگاهها انجام میدهند ، فرآیند کار
را تکمیل مینماید. عدم عملکرد صحیح یکی از ایستگاهها منجر به ناقص ماندن کل کار شده
و نتیجۀ پردازش بقیۀ ایستگاهها را بیتاثیر خواهد کرد. از دیدگاه یک کاربر بیرونی کل یک
سیستم توزیعشده ، بصورت واحد و یکپارچه دیده میشود؛ سیستم عامل موظف است یک
کار را بین ایستگاهها تقسیم کند و سپس نتایج را جمعآوری کرده و آن کار را تکمیل نماید. از
این نوع سیستمها در راهاندازی خطوط تولید کارخانهها ، کنترل روباتهای صنعتی ، فیلمسازی
و مواردی از این قبیل استفاده میشود.

تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
جزوه مفاهیم شبکه های کامپیوتری
امتیاز
51star1star1star1star1star