جزوه لایه اینترنت (شبکه)

دانلود جزوه لایه اینترنت (شبکه)

جزوه لایه اینترنت (شبکه):

آن است که یک فریم اطلاعاتی را بین دو کامپیوتر که بر TCP/IP جزوه لایه اینترنت (شبکه):وظیفۀ لایۀ اوّل در مدل
روی یک کانال فیزیکی مشترک واقع اند ، منتقل کرده و مسائلی را که در این انتقال ممکن است
بروز کند (مثل خطاهای احتمالی کانال) حلّ و فصل نماید. در این نقطه رسالت لایۀ اوّل پایان
مییابد.
را در نظر بگیرید؛ وظیفۀ لایۀ اوّل در این شبکه آنست که Bus یک شبکۀ محلی با توپولوژی
یک فریم را از ماشینی که به کانال مشترک متصل است به ماشینی دیگر منتقل نماید و از
دیدگاه این لایه ماشینی قابل دسترسی خواهد بود که مستقیماً به واسط فیزیکیِ انتقال متصل
را دقیقاً رعایت نماید. ساختار Bus شده و آمادۀ دریافت دادهها باشد و در ضمن قواعد شبکۀ

لایه فیزیکی شدیداً به توپولوژی و سخت افزار شبکه وابسته است

تی وی سافت
تاریخ آخرین ویرایش
عنوان
جزوه لایه اینترنت (شبکه)
امتیاز
51star1star1star1star1star